8
.2. Будь
-
яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі
.
ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо
така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
8
.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що
стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді
згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.
9. Форс
-
мажор.
9.1.
Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо
таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням
Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші
обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на
виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
9.2.
Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс
-
мажорних обставин, повинна
негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також
протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс
-
мажорних обставин. Таким
підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово
-
промисловою палатою України або
іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс
-
мажорних
обставин.
10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.
10.1.
При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних
відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297
-
VI « Про захист персональних даних»
.
10.2
. Будь
-
яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім
особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.3
. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання
Користувачу/Покупцю
комерційних пропозицій ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
.
10.4
. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь
-
який час в розділі «Особистий кабінет».
10.5
. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця
інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, ТОВ
"ІНТЕРТОП
УКРАЇНА " може надсилати на вказану
при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні
повідомлення.
10.6.
Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 №
2297-
VI « Про захист персональних даних» та Правил Безпеки, зазначених у розділі Сайту «Безпека»
.
11. Інше
.
11.1.
До відносин між Користувачем/Покупцем та ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА» застосовуються положення чинного
законодавства України.
11.2.
Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту
,
можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду
Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і
можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за
номером Гарячої лінії.
11.3.
ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячій лінії, з використанням
відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення
аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
для
реалізації останнім
своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. ТОВ
«ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
керується твердженням, що Користувач / Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією
розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Гарячої лінії після отримання повідомлення про
здійснення аудіо фіксування.
11.4
. ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА» залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію,
представлену на Сайті.