9. Форс-мажор.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання
своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру,
виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки,
безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини
надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо
впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити,
ані попередити.
9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-
мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді
про виникнення вище вказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних
днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким
підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-
промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним
органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.
10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку
персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про
захист персональних даних».
10.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов
не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України.
10.3. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці
Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій ТОВ
«ІНТЕРТОП УКРАЇНА».
10.4. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі
«Особистий кабінет».
10.5. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції,
розміщеної на сайті, ТОВ "ІНТЕРТОПУКРАЇНА " може надсилати на вказанупри
реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.
10.6. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону
України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Правил
Безпеки, зазначених у розділі Сайту «Безпека».
11. Інше.
11.1. До відносин між Користувачем / Покупцем та ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА»
застосовуються положення чинного законодавства України.
11.2. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від
фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують
Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські